Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel 23 180 435 990
samt årets resultat 882 320 120
Kronor 24 062 756 110
disponeras på följande sätt:
till aktieägarna utdelas 3,50 kronor per aktie 4 390 350 731
i ny räkning överförs 19 672 405 379
Kronor 24 062 756 110

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den 2 maj 2018.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2018.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 1 mars 2018

Johan Molin
Ordförande
Jennifer Allerton
Styrelseledamot
Claes Boustedt
Styrelseledamot
Marika Fredriksson
Styrelseledamot
Johan Karlström
Styrelseledamot
Tomas Kärnström
Styrelseledamot
Thomas Lilja
Styrelseledamot
Helena Stjernholm
Styrelseledamot
Lars Westerberg
Styrelseledamot
Björn Rosengren
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2018

KPMG AB

Joakim Thilstedt
Auktoriserad revisor