Definitioner

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moder­bolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i relation till totalt kapital.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive nettoavsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel, dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Kapitalomsättningshastighet

Intäkterna i det senaste kvartalet uppräknat till årstakt dividerat med genomsnittligt rörelsekapital.

Rörelsekapital

Summan av lager, kundfordringar och leverantörskrediter samt övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder exklusive skattefordringar och skatteskulder.

Relativt rörelsekapital

Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste fyra kvartalen, dividerat med intäkterna de senaste tolv månaderna.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital

Årets koncernresultat i procent av fyra kvartals genomsnitt för eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt kapital.

Orderingång

Orderingång för en period hänförs till värdet av alla erhållna order med omedelbar leverans och för order med framtida leverans där leveransdatum och kvantiteter har bekräftats.

Allmänna försäljningsavtal inkluderas enbart när en slutlig överenskommelse gjorts och konfirmerats. Service­kontrakt ska inkluderas i orderingången med hela den bindande kontraktssumman vid kontraktets undertecknande. Orderingång för en period ska även inkludera alla förändringar i orderstocken så som annulleringar, prisförändringar som påverkar orderstocken och kredit­notor utfärdade under perioden.

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

Antal frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar.