Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 27 april 2018 kl. 15:00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste dock aktieägare vara införd i aktieboken redan fredagen den 20 april 2018),
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 23 april 2018.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets hemsida home.sandvik, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09:00–16:00 eller genom brev till adress Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste fredagen den 20 april 2018 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK).

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna skickas till ovanstående adress före stämman.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 ska besluta om utdelning med 3,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den 2 maj 2018. Om förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut måndagen den 7 maj 2018. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i särskild förteckning över pant­­havare med flera. För att underlätta utdelningsredovisningen bör aktieägare som ändrat adress meddela detta till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är tillgänglig på home.sandvik, där den även kan beställas i tryckt form.